ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ประจำปี 2567

MOIT 1 ข้อ 1 คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

                 ข้อ 1.1  มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                 ข้อ 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)
                 ข้อ 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบ
ข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ 2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการ
ดำเนินงานระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน)

                 ข้อ 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 1 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
(ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
                  ข้อ 2.1  มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                  ข้อ 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
(ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

                  ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                  ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
                          1.1  ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง
และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ 

                          1.2 นโยบายของผู้บริหาร
                          1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
                          1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ1)(เอกสารแนบ2)(เอกสารแนบที่ 3)
                          1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เอกสารแนบ1)(เอกสารแนบ2)(เอกสารแนบ3)(เอกสารแนบ4)(เอกสารแนบ5)
                          1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน
และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                          1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
(3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน

                          1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
ตามภารกิจของหน่วยงาน

                  ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
                  ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
                  ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
                  ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
                  ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ
                  ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ
                  ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
                  ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
                  ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
                  ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

                  ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
                  ข้อ 13 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต และประพฤติไม่ชอบ
                  ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
                  ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

                  >>เพิ่มเติม