พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
โดย นายธีระยุทธ นาวีเดล
นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานเปิดฯ
และนายณัฐพงศ์ ด้วนมี
สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วม
พิธีเปิดฯ ในครั้งนี้