ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านเหนือ ตามมาตรการผ่อนปรนของ สถานประกอบการฯ ประเภทกิจการตลาดสด ตลาดนัด ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (PCU) ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอรชนก ชูเอียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านเหนือ ตามมาตรการผ่อนปรนของ
สถานประกอบการฯ ประเภทกิจการตลาดสด ตลาดนัด ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (PCU)
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
นายก อบต. นางฉลวย เนียมเล็ก, ปลัด อบต., ผู้นำชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และทีมคณะ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯและ
คณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ 2/2563
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563