ตรวจเยี่ยมตลาดสดกองบิน 56 ตามมาตรการผ่อนปรนของ สถานประกอบการฯ ประเภทกิจการตลาดสด ตลาดนัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอนุชา ตันปิติกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมตลาดสดกองบิน 56 ตามมาตรการผ่อนปรนของ
สถานประกอบการฯ ประเภทกิจการตลาดสด ตลาดนัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ร่วมกับอำเภอคลองหอยโข่ง ปลัดอำเภอนายปกครอง หวานนวล
และเทศบาลตำบลโคกม่วง นายกเทศมนตรี นายสมนึก บุตรคง
และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด – 19
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ 2/2563
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563