page-home

การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

138 หมู่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทร. 074 – 501106
โทรสาร. 074 – 501098
E-mail: ssokhk@hotmail.com