ITA 2566

MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

MOIT1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการชออนุญาตนำเผยแพร่บนนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1 ข้อ 1.2 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
MOIT1 ข้อ 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1 ข้อ 1.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
MOIT1 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผล
MOIT1 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
MOIT1 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
MOIT2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT2 ข้อ 1.4 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ
และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
MOIT2 ข้อ 5 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ประเทศ
MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สสอ.คลองหอยโข่ง

MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของ สสอ.คลองหอยโข่ง 
MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.คลองหอยโข่ง
MOIT2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT2 ข้อ 13 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT2 ข้อ 14 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
MOIT2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการบริการ
MOIT2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT2 ข้อ 17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส 1 ไตรมาส 2
MOIT2 ข้อ 18 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT2 ข้อ 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
MOIT2 ข้อ 18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ไตรมาส 2
MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT2 ข้อ 18.5 แบบสรุป สขร.เดือนตุลาคม 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนธันวาคม 2565 เดือนมกราคม 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
ประจำปีประมาณพ.ศ.2565 และการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
MOIT 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2566
MOIT 4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
(งบดำเนินการ และงบลงทุน)
MOIT 4 ข้อ 1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด.
– ไตรมาส 1
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานไตรมาส 1
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานไตรมาส 2
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามข้อกำหนด
เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– ไตรมาส 2
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
และมีการขออนญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามข้อกำหนด
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– ไตรมาส 3
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
และมีการขออนญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามข้อกำหนด
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– ไตรมาส 4
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
และมีการขออนญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามข้อกำหนด
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
MOIT 4 ข้อ 3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ส.2560
MOIT 4 ข้อ 3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร
ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
MOIT 4 ข้อ 3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุรายเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– ไตรมาส 1
MOIT 5 ข้อ 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. ไตรมาส 1
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565- เดือนธันวาคม 2565 ดังนี้
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนตุลาคม 65
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนพฤศจิกายน 65
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนธันวาคม 65
MOIT 5 ข้อ 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ไตรมาส 2
MOIT 5 ข้อ 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. ไตรมาส 2
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม 2566- เดือนมีนาคม 2566 ดังนี้
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนมกราคม 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนมีนาคม 66
MOIT 5 ข้อ 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ไตรมาส 3
MOIT 5 ข้อ 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. ไตรมาส 3
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนเมษายน 2566- เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนเมษายน 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนพฤษภาคม 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนมิถุนายน 66
MOIT 5 ข้อ 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ไตรมาส 4
MOIT 5 ข้อ 5.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. ไตรมาส 4
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2566- เดือนกันยายน 2566 ดังนี้
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนกรกฎาคม 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนสิงหาคม 66
MOIT 5 ข้อ 5.2 แบบสรุป สขร.เดือนกันยายน 66
MOIT 5 ข้อ 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบาย
ที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 1.1)
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 2.1)
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก
ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
3. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
5. ภาพกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

– ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

>> เพิ่มเติม