EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัศดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ

ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน  วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

4.1.1  ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1.3 แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง  และจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2564

4.1.4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง

4.1.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

(งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

4.2.1  หนังสือลงนามผู้บริหารรับทราบ  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖๔

4.2.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2.3 ลงนามรายงานผลการปฏิบัติตามแผน เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

4.3.2 นำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  และผู้เสนองาน  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  ในการเปิดเผยข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

4.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์