เข้าร่วมพิธี มอบสิ่งของพระราชทาน และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดย นายณัฐพงศ์ ด้วนมี รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมพิธี
มอบสิ่งของพระราชทาน และร่วมกิจกรรม
จิตอาสา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง