ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้าง
เหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารนวดแผนไทย

โรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ตามรายละเอียดที่แนบ

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็ปไซต์
มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
และครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ 
20 พฤษภาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

1.ทางไปรษณีย์  ส่งถึง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

เลขที่ 161/1 ถนนรามวิธี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7431 2419

3.ทางอีเมล์ของหน่วยงาน  Email : thunglan09602@gmail.com