เป็นวิทยากรร่วมประชาสัมพันธ์ “ แนวทางวิถีชีวิตใหม่ New normal กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อพิชิตวิกฤต COVID – 19” กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เป็นวิทยากรร่วมประชาสัมพันธ์ “ แนวทางวิถีชีวิตใหม่ New normal
กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อพิชิตวิกฤต COVID – 19”
กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์