เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่ ฯ และผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค
และตัวแทนจาก รพ.สต./ PCU เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2563
โดยมีนายอำเภอคลองหอยโข่ง นายสุรินทร์ สุริยวงศ์
เป็นประธานการประชุมฯ ณ วัดโคกกอ ตำบลคลองหลา
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา