ลงเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชน ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง นายสมนึก บุตรคง
ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. หมู่ที่ 2 ตำบลโคกม่วง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ลงเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชน
ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย