ลงเยี่ยมบ้านมอบข้าวสาร อาหารแห้งของกาชาด และมอบ หน้ากากซื่อสัตย์ของสหพัฒน์แก่ผู้พิการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสุนทรี นวลแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
และ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ
ลงเยี่ยมบ้านมอบข้าวสาร อาหารแห้งของกาชาด และมอบ
หน้ากากซื้อสัตย์ของสหพัฒน์แก่ผู้พิการ และได้แวะเยี่ยมชื่นชม
สมาชิกในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเยี่ยมรายใหม่
ในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา