ลงสุ่มเยี่ยมผู้เดินทางกลับมาจาก พื้นที่เสี่ยง COVID-19

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคฯ
นายอนุชา ตันปิติกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาววลัยภรณ์ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข
และ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ ลงสุ่มเยี่ยมผู้เดินทางกลับมาจาก
พื้นที่เสี่ยง COVID-19 จำนวน 5 ราย
หมู่ 7 จำนวน 4 ราย ครบกำหนด 14 วันแล้ว
หมู่ 9 จำนวน 1 ราย ครบกำหนด 14 วันในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกม่วง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา