ลงสุ่มเยี่ยมผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคฯ
นางสาววลัยภรณ์ เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสารีดา มาหิงตะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ
ลงสุ่มเยี่ยมผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา