ลงสุ่มเยี่ยมตลาดนัดวันพฤหัสบดี เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการ ลงประเมินตามมาตรการผ่อนปรนของสถานประกอบการฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอรชนก ชูเอียด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวซาลีฮ๊ะ โดยหมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ลงสุ่มเยี่ยมตลาดนัดวันพฤหัสบดี เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการ
ลงประเมินตามมาตรการผ่อนปรนของสถานประกอบการฯ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)