ประชุมวางแผน ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอคลองหอยโข่ง กำหนดรณรงค์(Kick off)จัดเก็บขยะเพื่อลดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง ประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประชุมวางแผน ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอคลองหอยโข่ง
กำหนดรณรงค์(Kick off)จัดเก็บขยะเพื่อลดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
1. วันที่ 3 มิถุนายน 2563
2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
3. วันที่ 12 สิงหาคม 2563
เป็นแผนรณรงค์รอบแรกนอกจากนี้ ท้องถิ่นได้เตรียม
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
ในอาคารโรงเรียนทุกโรง รวม 13 โรง ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม
(1 กรกฎาคม 2563)