ประชุมประจำเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ฯ
และผอ.รพ.สต./ หัวหน้า PCU เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
นายอำเภอคลองหอยโข่ง นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
เข้ามาพบปะ และได้ให้นโยบายในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ฯ
ด้วยกันทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้คือ
1) งานที่ทำ..ต้องมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในงานของตน
2) เรื่องงาน..ต้องทำด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา
3) เรื่องงาน..ต้องรอบคอบและละเอียด
4) เรื่องงาน..บางเรื่องต้องคิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งให้กำลังใจ บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการปฏิบัติงาน และได้เน้นยำเรื่องการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานที่ราชการ (ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)
ณ ห้องประชุมขุนคล่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา