บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออกในสถานบริการ ตำบลทุ่งลาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน
ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off
ไข้เลือดออกในสถานบริการ โดยมี คณะ อสม.ตำบลทุ่งลาน
ผู้นำชุมชน และเทศบาลร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา
ในครั้งนี้