บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออกในสถานบริการ เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off
ไข้เลือดออกในสถานบริการ ท่านสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
มอบหมายให้ นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วม
โดยมี ปลัดอำเภอคลองหอยโข่ง ปลัดมณเฑียร ชัยเจริญวัฒนะ
คณะ อสม.ตำบลคลองหอยโข่ง ผู้นำชุมชนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้