บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออกในสถานบริการ ตำบลคลองหลา

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง
ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off
ไข้เลือดออกในสถานบริการ โดยมี คณะ อสม.ตำบลคลองหลา
ผู้นำชุมชนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา
ในครั้งนี้
+27
76
จำนวนคนที่เข้าถึง
9
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
4