ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 56 และกองพลพัฒนาที่ 4

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสิน กลับกลาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางธัญญาภรณ์ ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กองบิน 56 และกองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมกับทีมอำเภอคลองหอยโข่ง
ปลัดทรงศักดิ์ เรืองสงฆ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
โดยการแนะนำ สำรวจความพร้อมในการรับและดูแลผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข