ด้วยคณะสงฆ์อำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ด้วยคณะสงฆ์อำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเล็งเห็นว่า
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอคลองหอยโข่ง
ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทางคณะสงฆ์อำเภอคลองหอยโข่ง
ได้มอบข้าวสารให้กับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตำบลคลองหลา ณ วัดเลียบ
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ตำบลคลองหอยโข่ง ณ วัดโพธิ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตำบลทุ่งลาน ณ วัดบางศาลา
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ตำบลโคกม่วง ณ วัดโคกเหรียง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
กราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้