คุณนงเยาว์ ชุมประยูร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และแบ่งปัน “ตู้ปันสุข”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
ได้รับบริจาคข้าวสาร จำนวน 25 กิโลกรัม
จากคุณนงเยาว์ ชุมประยูร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
และแบ่งปัน “ตู้ปันสุข” แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้