กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถือเอาวาระนี้ ร่วมกันรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออก ไปด้วยพร้อมกัน

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายอำเภอคลองหอยโข่ง นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์,
สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ
และส่วนราชการอำเภอคลองหอยโข่ง ต้อนรับท่านรองฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ ประธานในพิธี
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน ให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และถือเอาวาระนี้ ร่วมกันรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออก ไปด้วยพร้อมกัน