โครงการพัฒนางานวัณโรคครบวงจร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดทำ “โครงการพัฒนางานวัณโรคครบวงจร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขและอสม. ในวันที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง กล่าวเปิดโครงการโดย นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง วิทยากรให้ความรู้โดย นายศักดิ์ณรงค์ สอนคง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา