เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุ่งลาน พร้อมด้วยคณะ อสม. ลงพื้นที่สำรวจลูกนำ้ยุงลายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562