โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน

ที่อยู่: 1 หมู่ 3 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทรศัพท์: 074 – 242289

บุคลากร

นายสิน กลับกลาย

ผอ.รพสต.

นางจุรีรัตน์ ถาวรเจริญ
นางนุชจรี วันเพ็ญ
นางสาวชุติมา ทวะกาญจน์
นายเกียรติศักด์ รัตนะ
นางสาวเสาวนีย์ ยาบา
นางพรพรหม ดิสสระ
นางปัทมา สุขสวัสดิ์