โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ

ที่อยู่: 3 หมู่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โทรศัพท์: 086- 4813109

บุคลากร

นายจำรูญ คงมาก

ผอ.รพสต

นางสาวทยิดา ชูเชิด
นางสาวสารีดา มาหิงตะ
นางสาวปาริชาต อุทิศงาม
นางเขมมิกา สงสม