ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

103/7-8  หมู่ 2  ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา  90230

โทรศัพท์: 074 – 536539

บุคลากร

นางอรชนก ชูเอียด

หัวหน้าศูนย์ฯ

นางสุนทรี นวลแก้ว
นางสาวชาลีฮ๊ะ โดยหมะ
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี