วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์

นโยบาย (Policy)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง มีหน้าที่ จัดทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน รพ.สต. ในเขตอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การทำงานเป็นทีม (Team work) มุ่งประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โดยถือว่าบุคลากรที่เสียสละ คือ ความภาคภูมิใจขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพ โยงใยครอบคลุมทุกครัวเรือน

พันธกิจ (Mission)

“เราจะสร้างเครือข่ายระบบสุขภาพที่ดี ให้ทุกชุมชนมีระบบจัดการสุขภาพ ตามบริบทที่เหมาะสม สามารถดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาองค์กร ให้เป็นบ้านที่อบอุ่น เอื้ออาทรฉันท์มิตร”