ความโปร่งใสในองค์กร ITA

ITA สสอ.คลองหอยโข่ง


TA เรียกเต็ม ๆ ว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำดัชนี

ITA เป็นส่วนผสมระหว่าง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กันว่าเป็น Thailand Integrity & Transparency Assessment เหตุที่ต้องใช้ว่า Thailand นำหน้าด้วยก็เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ๆ

กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่

(1) ประเมินความโปร่งใส

(2) ประเมินความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY)

(3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (INTEGRITY CULTURE)

(5) ประเมินคุณธรรมการทำงาน (WORK INTEGRITY)

ITA แยกปีงบประมาณ

ITA 2563


ITA 2564


ITA 2565


INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

ITA เป็นดัชนีที่พยายามสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ผู้ประเมินจะทำได้ เพราะหลังจากการดำเนินการแล้ว ผู้ประเมินจะคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมออกมา

… เพราะการใช้ “สติปัญญา” ในการแก้ปัญหา คือที่มาของการแก้ปัญหาของสังคมที่เจริญแล้ว

ITA คืออะไร?

Integrity & transparency assessment. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประโชยน์ของ ITA ต่อองค์กร

เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบระดับ คุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้น

นโยบาย ITA มีอะไร

1. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่

3. ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. สร้างวันณธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน

5. ส่งเสริมคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน