ความโปร่งใสในองค์กร ITA

ITA สสอ.คลองหอยโข่ง


TA เรียกเต็ม ๆ ว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหอการค้าเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำดัชนี

ITA เป็นส่วนผสมระหว่าง TI และ IA และเรียกรวม ๆ กันว่าเป็น Thailand Integrity & Transparency Assessment เหตุที่ต้องใช้ว่า Thailand นำหน้าด้วยก็เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันทุจริตคอร์รัปชันที่มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ๆ

กรอบแนวคิดการประเมินของ ITA มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่

(1) ประเมินความโปร่งใส

(2) ประเมินความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY)

(3) ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) ประเมินวัฒนธรรมคุณธรรม (INTEGRITY CULTURE)

(5) ประเมินคุณธรรมการทำงาน (WORK INTEGRITY)

ITA แยกปีงบประมาณ

ITA 2563


ITA 2564


ITA 2565


ITA 2566

ITA 2567

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA

ITA เป็นดัชนีที่พยายามสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ผู้ประเมินจะทำได้ เพราะหลังจากการดำเนินการแล้ว ผู้ประเมินจะคำนวณคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมออกมา

… เพราะการใช้ “สติปัญญา” ในการแก้ปัญหา คือที่มาของการแก้ปัญหาของสังคมที่เจริญแล้ว

ITA คืออะไร?

Integrity & transparency assessment. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประโชยน์ของ ITA ต่อองค์กร

เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบระดับ คุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้น

นโยบาย ITA มีอะไร

1. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่

3. ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

4. สร้างวันณธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน

5. ส่งเสริมคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน