โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหอยโข่ง

ที่อยู่: 93 หมู่ 2  ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา 90110

โทรศัพท์: 074-501081

บุคลากร

นายทัยรงค์ ปิ่นทองพันธุ์

ผอ. รพสต.

นางปรียานุช กัลยาศิริ
นางโสลดา โดบีมอ
นางสาวอารีฟา เบญญาวุฒิกร
นางสาวซอบารียะห์ มะโน
นางดรรชนี เพ็ชรมณี
นางสาวประภัสสร อ่องแก้ว