แบบฟอร์มขอรับวัคซีนโควิด-19

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนอำเภอหาดใหญ่แสดงความจำนงต้องการรับวัคซีน COVID-19 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่งจะติดต่อท่านกลับไปเมื่อได้รับวัคซีน สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป

คำแนะนำ! โปรดตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนยืนยัน หมายเลขบัตรประชาชนจะสามารถลงทะเบียนยืนยันได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้