สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

138 หมู่ 2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230
โทรศัพท์: 074 – 501106
โทรสาร: 074 – 501098
E-mail: ssokhk@hotmail.com

บุคลากร

นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ

สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

นายจำรูญ คงมาก
นายศิริชัย มักคุ้น
นางมินทร์ลดา เกื้อพิทักษธนา
นางกุลธิดา พิชญ์พนัส
นางพรพรหม ชุมประยูร
นางสาววลัยภรณ์ เข็มทอง
นางวงศ์ตะวัน บุญต่อ
นางสาววิลาวัลย์ จันวดี
นางสาวบัวบูชา หยดย้อย