ลงเยี่ยมมัสยิดบ้านควนกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ ตามมาตรการผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
โดยนายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอำเภอ มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานวัดและมัสยิด
นางพรพรหม ชุมประยูร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสารีดา มาหิงตะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฯ ลงเยี่ยมมัสยิดบ้านควนกบ
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ
ตามมาตรการผ่อนปรนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์
ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563