บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off ไข้เลือดออกในสถานบริการ เขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (PCU)
ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา และร่วมรณรงค์ Kick Off
ไข้เลือดออกในสถานบริการ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนรัตนพลวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองหอยโข่ง และ
สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม โดยมี คณะ อสม.ตำบลคลองหอยโข่ง
ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน คณะครู และตัวแทนจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองหอยโข่ง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสา
ในครั้งนี้